Dobrovolný svazek obcí Olešnicko

Obyvatelstvo, bydlení, zaměstnanost Olešnicko

1. Obyvatelstvo, vývoj počtu obyvatel

Mikroregion Olešnicko tvoří město Olešnice a osm venkovských obcí: Crhov, Kněževes s místními částmi Jobova Lhota a Veselka, Křtěnov, Louka, Lhota u Olešnice, Rozsíčka a Ústup. Na jeho území o rozloze 4 174 ha žilo k sčítání v r. 2011 celkem 2 566 obyvatel. Hustota zalidnění mikroregionu tak činí 62 obyvatele na km2. Jedná se tedy o oblast, jejíž osídlenost je ve srovnání s celorepublikovým průměrem výrazně podprůměrná (130 obyv./km2).

Obdobně jako na většině území okresu Blansko se sídelní struktura vyznačuje vysokým počtem málo lidnatých obcí a sídel, tzn. značnou členitostí a rozdrobeností. Navíc dlouhodobý vývoj obyvatelstva se vyznačuje postupnou koncentrací do Olešnice a vylidňováním především nejmenších obcí.

Tak jako v jiných venkovských územích v ČR docházelo i v mikroregionu Olešnicko k úbytku obyvatel na úkor okolních větších měst. Tento pohyb je dán především ekonomickými motivy opírající se o dostupnost práce, ale i změnou životních standardů společnosti. Obyvatelstvo je konfrontováno s nutností hledat nové pracovní příležitosti netypické pro svoji domovskou obec či region. To vysvětluje i setrvalý pokles počtu obyvatel jak v naprosté většině obcí, včetně města Olešnice, tak především mikroregionu jako celku. Největší pokles pozorujeme především mezi léty 1998 a 2002, kdy počet obyvatel poklesl o 109 obyvatel, tedy asi o 4 %. Vzhledem k dvacetiletému poklesu o 6 % (164 obyvatel) se opravdu jedná o neuralgické období úbytku obyvatelstva mikroregionu Olešnicko.

obec počet obyvatel v roce
1 961 1 970 1 980 1 991 1 998 2 001 2 003 2 013
Crhov 242 224 190 185 189 187 190 171
Kněževes 290 247 235 214 200 192 187 178
Křtěnov209 217 180 205 218 212 211 226
Lhota u Olešnice 131 95 71 44 45 37 36 36
Louka 203 159 181 104 82 78 71 65
Olešnice 1 650 1 710 1 791 1 778 1 819 1 774 1 757 1 697
Rozsíčka 215 172 198 169 167 165 165 152
Ústup 101 89 75 46 38 39 38 41
Celkem 3 207 3 142 3 178 3 013 3 030 2 948 2 655 2 566

Zdroj: ČSÚ.

2. Ekonomická aktivita obyvatelstva

V mikroregionu Olešnice lze z výsledků sčítání v roce 2011 vyčíst především skutečnost, že mikroregion je vyjížďkový. Z celého mikroregionu vyjíždí za prací 40,2 % pracujících. Z hlediska zabezpečení pracovních příležitostí obyvatelstvu je nejvíce samostatná Olešnice, z níž za prací vyjíždí jen 32,3 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, zbývající obyvatelé pracují v místě. Zde se projevuje vliv zaměstnanosti v Mlékárně RMD Olešnice a dalších subjektech.

obec počet obyvatel     vyjíždějící oblast vyjížďky
celkem vy.j [%] okres kraj ČR zahr.
Crhov 171 74 52,7 39 24 11 4 0
Kněževes 178 70 68,6 48 37 2 8 1
Křtěnov 225 92 59,8 55 40 7 8 0
Lhota u Olešnice 37 12 50,0 6 4 2 0 0
Louka 72 39 48,3 14 8 4 2 0
Olešnice 1 727 690 32,3 223 125 66 27 5
Rozsíčka 155 60 53,3 32 30 8 4 0
Ústup 49 18 55,6 10 4 4 2 0
Olešnicko 2 614 1 045 40,9 427 262 104 55 6

Zdroj: SLDB 2011

3. Bydlení

Mikroregion Olešnice je typickou venkovskou oblastí s převahou obyvatel žijících v rodinných domcích. Bytové domy jsou tu spíše ojedinělé. Při sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 bylo v mikroregionu zaregistrováno celkem 790 domů. Demografické procesy mikroregionu se promítají do výstavby či a obydlenosti domů v obcích. Pokud mají obce kladné migrační saldo, stavějí se více nové domy pro nově příchozí, podobně jako pro mladé rodiny s dětmi. To je patrné i z velice nízké stavební aktivity v obcích mikroregionu. Výjimku zde tvoří Olešnice se 40 domy postavenými od roku 2001, stejně jako desetiletí před tím. Sama Olešnice ale také reprezentuje 64% sumy rodinných domů a 77 % bytových domů v mikroregionu.

V mikroregionu Olešnicko bylo zaznamenáno 10 % domů neobydlených, což je relativně nízká hodnota. Důvod nebydlení je navíc ze 44 % uváděn rekreační funkce objektu. Statistika počtu osob v domě definuje kolik „obvykle bydlících“ (nikoli dle trvalého bydliště) bydlí v „obydleném domě“ (tedy nikoli rekreačním, nezpůsobilém apod.). Očekávatelný rozdíl mezi obcemi s a bez bytových domů se relativně ztrácí jednak s nižším počtem takových domů (vyšší počet pouze Olešnice) a na druhé straně s tradičností a vícegeneračním charakterem bydlení v menších obcích.

obec domy   osob / obydlený dům neobydlené domy [%] rok výstavby
celkem rodinné bytové do 1991 1991 - 2000 2001 - 2011
Crhov 49 48 0 3,45 0,0 36 5 7
Kněževes 57 56 1 3,87 19,3 43 1 2
Křtěnov 61 60 1 4,02 8,2 42 7 7
Lhota u Olešnice 18 18 0 3,08 33,3 10 1 1
Louka 27 26 0 3,00 11,1 20 2 1
Olešnice 514 482 17 3,65 7,8 389 40 40
Rozsíčka 44 41 3 4,31 18,2 29 5 2
Ústup 20 20 0 3,43 30,0 11 0 3
Olešnicko 790 751 22 3,68 10,0 580 61 63

4. Trh práce

Ekonomická aktivita obyvatelstva a struktura zaměstnanosti je úzce spjatá s podnikatelskými aktivitami v regionu, kde se promítá jak odvětvová struktura zaměstnavatelů, tak případná jejich specializace. Základ zaměstnanosti tvoří ekonomické aktivity podnikatelských subjektů, které jsou doplňovány veřejným sektorem – především ve školství a veřejné správě. Podle výsledků Sčítání lidu domů a bytů 2011 dosahovala míra ekonomické aktivity v mikroregionu Olešnicko 45 %, což je hodnota mírně nižší při srovnání jak s okolními mikroregiony, tak i s celým Jihomoravským krajem. Podíl zaměstnaných osob činil 40 %. Také jednotlivé obce se pohybují spíše na průměrných hodnotách, i když některá menší sídla zaznamenávají vyšší odchylku.

obec počet obyvatel Ekonomicky aktivní obyvatelstvo* Zaměstnaní** Vyjíždějící mimo obec***
abs. [%] abs. [%] abs. [%]
Crhov 171 88 20,1 74 43,8 39 52,7
Kněževes 178 79 44,3 70 39,8 48 68,6
Křtěnov 225 106 49,5 92 43,0 55 59,8
Lhota u Olešnice 37 15 40,5 12 32,4 6 50,0
Louka 72 33 45,8 29 40,3 14 48,3
Olešnice 1 727 764 45,4 690 41,0 223 32,3
Rozsíčka 155 67 44,4 60 39,7 32 53,3
Ústup 49 19 39,6 18 37,5 10 55,6
Olešnicko 2 614 1 170 44,8 1 045 40,0 427 40,9
 
Boskovicko 17 679 8 377 48,6 7 573 43,9 2 685 35,5
Kunštátsko 9 807 4 721 49,3 4 204 43,9 2 050 48,8
Lomnicko 2 795 1 323 48,5 1 171 42,9 482 41,2
Svitava 5 297 2 524 49,0 2 219 43,1 1 171 52,8

Pramen: ČSÚ (2013): Definitivní výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2011
* podíl z počtu obyvatel se zjištěnou ekonomickou aktivitou
** podíl z ekonomicky aktivního obyvatelstva
*** podíl ze všech zaměstnaných

Zhruba dvě pětiny všech zaměstnaných vyjížděly za prací mimo svoji obec, a to je v širším regionu průměrná hodnota. Výslednou hodnotu výrazně ovlivňuje město Olešnice, které samotné vykazuje podíl vyjíždějících jen 32 %, jelikož nabízí větší množství pracovních příležitostí oproti menším obcím v jeho zázemí. Kněževes a Křtěnov pak mají podíly nejvyšší, protože leží v těsném sousedství Olešnice, kde část obyvatel nachází pracovní místa (a při dojížďce do zaměstnání tedy překročí hranici obce).

obec Červenec 2014 Prosinec 2014
Počet uchazečů o zaměstnání Podíl nezaměstnaných osob v % Počet uchazečů o zaměstnání Podíl nezaměstnaných osob v %
Crhov 11 8,7 8 6,3
Kněževes 8 6,6 13 10,7
Křtěnov 13 8,5 18 11,8
Lhota u Olešnice 0 0 1 4,0
Louka 8 18,6 10 23,3
Olešnice 77 6,9 78 7,0
Rozsíčka 8 7,8 6 5,9
Ústup 6 23,1 5 19,2
Olešnicko 131 7,6 139 8,1
         
Boskovicko 870 7,2 889 7,4
Kunštátsko 457 6,8 504 7,5
Lomnicko 149 7,7 140 7,2
Svitava 320 8,1 313 7,9

Pramen: ÚP ČR, krajská pobočka pro Jihomoravský kraj: Statistiky nezaměstnanosti
Podíl nezaměstnaných osob = počet dosažitelných uchazečů/počet obyvatel ve věku 15 – 64 let

5. Společnost, kultura, volný čas

V obcích mikroregionu je relativně bohatý tradiční spolkový život. Občané se sdružují v různých spolcích jako je Sokol, sbor dobrovolných hasičů, myslivecké sdružení a podobně. Řadu akcí organizují obce prostřednictvím obecních zastupitelstev. V obcích jsou následující zájmové organizace:

  • TJ Sokol v Olešnici,
  • Jednota Orel v Olešnici,
  • Sbor dobrovolných hasičů v Crhově, Kněževsi, Křtěnově, ve Lhotě, v Louce, Olešnici, Rozsíčce, Ústupu, Sulíkově,
  • Myslivecké sdružení v Louce a Olešnici,
  • FC fotbalový klub v Olešnici,
  • svaz chovatelů drobného zvířectva v Olešnici,
  • Českomoravský rybářský svaz v Olešnici, Včelařský svaz v Olešnici.

Ve všech obcích jsou vybudovaná výletiště a hřiště, provozují se různé sporty, soutěže dobrovolných hasičů, různé akce pro děti organizované zájmovými sdruženími a obcemi. Téměř ve všech obcích se konají tradiční hody, plesy, taneční zábavy, ostatky. Výraznější lidové tradice s výjimkou výroby modrotisku se v území nedochovaly.